Thời gian lưu hàng khi chuyển phát nhanh

 

Khi thời gian để hàng hóa hay bưu phẩm khi chuyển phát nhanh đi mỹ  không có thể được gửi nhanh chóng tới người nhận với một lý do quan trọng nào đó có thể người nhận phải từ chối nhận hàng chính vì không có thể xác định rõ ràng được những địa chỉ người để nhận hàng thì bên công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ có quyền và nghĩa vụ để lưu trữ lại những bưu phẩm khi chuyển phát nhanh hàng hóa đó với thời gian nhất định. Thời gian quá trình khi lưu trữ hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh được quy định cụ thể rõ ràng như sau.

 

 

Đối với khi chuyển phát nhanh trong nước

 

Đối với tất cả những loại hàng hóa khi thật hiện bưu phẩm gửi chuyển phát nhanh đi trong nước không có thể nào gửi tới người nhận với những lý do người nhận không được chấp nhận, không xác định được rõ ràng địa chỉ để người nhận hay người nhận không có thể nào nhận theo thông báo sau khoảng 2 lần gửi giấy mời thì trách nhiệm của bưu cục chuyển phát nhanh có quyền và lưu trữ thời gian lại trong khoảng thời gian 3 tháng

 

Vì vầy cần phải xác nhận rõ ràng được những địa chỉ người nhận nhưng người nhận từ chối nhận sau khoảng 2 lần gửi thư mời và 6 ngày lưu trữ thì công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ có thể gửi ngay lại cho người nhận.

 

Đối với khi chuyển phát nhanh quốc tế

 

Ngày nay đối với các hàng hóa khi thật hiện chuyển bưu phẩm đi chuyển phát nhanh quốc tế không phát được do các lý do người nhận đã từ chối nhận, người nhận không tới nhận sau khoảng thời gian 2 lần khi gửi thư mời mà không xác định rõ ràng được người nhận, không có người nhận, bưu cục khi chuyển phát nhanh có quyền thực hiện các nghĩa vụ lưu trữ thời gian 12 ngày kể từ ngày phát cuối cùng.

 

 

Trường hợp thời gian khi người nhận phải yêu cầu thật hiện lai việc giữ lại bưu phẩm để hoàn tất các vấn để liên quan thủ tục, giấy phép việc thông quan, nhập khẩu và các loại giấy tờ khác thì hàng hóa, bưu phẩm có thể sẽ được những công ty chuyển phát nhanh giữ lại tối đa khoảng thời gian từ 15- 20 ngày kể từ ngày bắt đầu thật hiện lưu giữ.

 

>> Website: https://saigonbay.vn